skip to Main Content

Zařízení školního stravování Žižkova 1, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY /dodatek č.1/

Školní jídelna připravuje obědy pro Základní školu Žižkova, školské zaměstnance a cizí strávníky.

Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči (stravu) o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole – Školský zákon 561/2004 Sb § 122. Dále se řídí zákonem O ochraně zdraví 258/2000 Sb., Metodikou spotřebního koše, vyhláškou 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích a zásadách osobní, provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, nařízení ES – od 1. 1. 2006 852/2004 O hygieně potravin a jejich novelizaci.

ES – 178/2002, rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Jídelna je otevřena v pracovní dny. Výdej pro žáky probíhá od 12.00 do 14.00 hod.

Výdejní doba do jídlonosičů je časově i prostorově oddělena (zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví):
10.30 – 11.15 hod.

11.30 – 14.00 hod. stravování školských zaměstnanců

ÚŘEDNÍ HODINY NA STRAVNÉ

Po – Pá: 10.30 – 14.15 hod.

1. Přihlašování strávníků

Každý nový strávník dostane přihlášku ke stravování, kterou vyplní a odevzdá p. účetní. V případě ukončení stravování (stěhování), je nutno žáka odhlásit.

2. Platby a vyúčtování obědů

Sazba stravného:

3 – 6 let 24,00 Kč
7 – 10 let 26,00 Kč
11 – 14 let 28,00 Kč
15 a více let 30,00 Kč

STRAVNÉ SE PLATÍ DOPŘEDU složenkou, sporožirem nebo trvalým příkazem z jiných bank.

 • složenkou a trvalým příkazem z jiných bank musí být platba uhrazena nejpozději 24. dne předešlého měsíce, přeplatky obědů trvalým příkazem jsou vyúčtovány 1× ročně, v červenci.

Platby provedené v termínu – žák je vždy následující měsíc přihlášen na obědy.

Při nedodržení platby v termínu – k 24. dni předešlého měsíce je nutno předložit doklad o zaplacení.

NA MĚSÍC ZÁŘÍ SE MUSÍ KAŽDÝ STRÁVNÍK PLATÍCÍ SLOŽENKOU PŘIHLÁSIT INDIVIDUÁLNĚ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

3. Odhlašování obědů

Odhlášení a přihlášení ke stravování vždy 24 hod. předem, a to do 14,00 hod. – osobně, písemně nebo telefonicky /tel. 554 616 280, mobil 724 590 386/, web. stránky www.strava.cz.

Informace o školní jídelně jsou k dispozici na stránkách www.jidelnazizkova.cz.

V případě nemoci je možno první den oběd odebrat, další dny je nutno odhlásit, nebo uhradit plnou cenu stravenky (nemoc, prázdniny, dle vyhlášky 107/2005 §4 od. 9).

KAŽDÉ PRÁZDNINY JSOU OBĚDY ODHLÁŠENY AUTOMATICKY. (jarní, velikonoční, podzimní, vánoční, pololetní, letní)

4. Výdej obědů

Žák se musí zakoupit čip ke stravování v hodnotě 115,- Kč, po ukončení stravování čip může strávník vrátit a pokud bude jak vzhledově, tak funkčně neporušen, záloha mu bude vrácena. Při opakovaném nepředložení čipu oběd nebude vydán.

 • žáci si před vstupem do jídelny odloží tašky a svrchní oblečení na místo tomu určeném
 • zákaz vstupu do jídelny na kolečkových bruslích
 • strávníci mají nárok na 1 porci oběda podle platných norem, bez nároku na přídavky /takto rozhodlo Rodičovské sdružení/
 • strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly /neničí úmyslně zařízení, nádobí, /úmyslné zničení zařízení je povinen strávník uhradit
 • polévku si strávníci nalévají z polévkových mís
 • denně je dodržen pitný režim
 • jídelna je určena jen pro strávníky, po obědě se zde déle nezdržují
 • v prostorách jídelny se nezdržují osoby, které se zde nestravují
 • nad chováním žáků v jídelně dohlíží osoba k tomu určená
 • za porušování Řádu školní jídelny může být strávník vyloučen ze stravování
 • případnou ztrátu svršku, tašky řeší vedoucí školní jídelny (potřeby určené k výuce), v šatnách nenechává strávník ceniny (mobil, peníze..), za tyto ceniny jídelna neručí
 • šatny žáků jsou monitorovány, schváleno ministerstvem na ochranu osobních údajů (zabezpečení proti krádeži)

Noví strávníci budou s Řádem školní jídelny vždy seznámení.

S úpravami Řádu školní jídelny budou seznámení všichni žáci.

 

Vytvořila: Jiřina Krajdlová, ředitelka zařízení školního stravování

Krnov, 31. 12. 2020

Back To Top