Skip to content

Zařízení školního stravování Žižkova 1, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČO 60802740

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

Spisový a skartační znak: A5

Školní stravování je poskytování žákům dle zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování, včetně následných změn a dodatků.
ZŠS zabezpečuje také stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá ve vyhrazenou dobu.

1. Provoz a vnitřní režim

1.1 Provozní doba ZŠS

Výdej obědů pro cizí strávníky 11.30 – 12.00 hod.
Výdejní doba pro žáky 12.00 – 14.00 hod.
Výdejní doba do jídlonosičů 10.30 – 11.15 hod.
Úřední hodiny na stravné Po – Pá 10.30 – 14.00 hod.

Informace o školní jídelně jsou k dispozici na stránkách www.jidelnazizkova.cz

1.2 Přihlašování strávníků a úplata za stravování

Strávník je k pravidelnému odběru stravy přihlášen na základě vyplnění přihlášky ke stravování a zakoupení čipu v hodnotě 130,00Kč. V případě ukončení stravování, je nutno žáka odhlásit. Je možno vrátit čip, pokud je vzhledově i funkčně nepoškozen, za který mu bude vrácena plná záloha. Podklady platby za stravné složenkou jsou přeposílány na e-mailovou adresu strávníka. Stravné je také možné hradit trvalým příkaze z jiných bank (částka trvalého příkazu činí 650,00Kč). Platba za stravné musí být uhrazena nejpozději 24. dne předešlého měsíce. Úhrada obědů trvalým příkazem je vyúčtována 1x ročně.
Platby provedené v termínu — žák je vždy následující měsíc přihlášen na oběd.

Cena jednoho dotovaného oběda podle kategorií:

katagorie: cena jídla: bezlepková dieta:
3 – 6 let 28,00 Kč 43,00 Kč
7 – 10 let 30,00 Kč 46,00 Kč
11 – 14 let 32,00 Kč 49,00 Kč
15 – 18 let 34,00 Kč 52,00 Kč

1.3 Odhlašování obědů

Odhlášení ke stravování vždy 24hod. předem, a to do 14,00 hod.- osobně, písemně, telefonicky /tel. 554 616 280, 724 590 386 a www.strava.cz.
Nárok na dotované  školní  stravování  vzniká  pouze  v souvislosti  s pobytem  žáka  ve vyučování. V případě nemoci je možno první den oběd odebrat, další dny je nutno odhlásit, (§119 zákona 561/2004-školský zákon) nebo uhradit plnou cenu stravného včetně mzdových a režijních nákladů ve výši 102 Kč. Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez náhrady.

KAŽDÉ PRÁZDNINY JSOU OBĚDY ODHLÁŠENY AUTOMATICKY.
(jarní, velikonoční, podzimní, vánoční, pololetní, letní)

Postup odhlášky prostřednictvim www.strava.cz

 • zadat kód jídelny 10 103
 • zadat kód uživatele
 • zadat přidělené heslo
 • pod odkazem objednávky zvolit odhlášku
 • potvrdit uložení zmény – zelené tlačítko odeslat
 • v nastavení možnost změny hesla

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků (strávníků) a jejich zákonných zástupců

2.1 Práva žáků (strávníků)

 • využívání stravovací služby a informace týkající se školního stravování
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostžedí
 • ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím
 • nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla
 • v případě ztráty svršku nebo úrazu v prostorách stravování se obrátí žák na ředitelku zařízení, kde bude sepsán zápis, popřípadě přivolán zákonný zástupce

 

2.2 Povinnosti žáků (strávníků)

 • žáci si před vstupem do jídelny odloží tašky a svrchní oblečení do šatny
 • zákaz vstupu do jídelny na kolečkových bruslích, koloběžkách
 • pro výdej stravy musí mít žák u sebe čip sloužící k jeho identifikaci
 • dodržují pravidla společenského chování, pravidla stolování a hygieny
 • vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně
 • nesmějí se dopouštět projevů šikanování a rasismu
 • plní pokyny oprávněné osoby dohledu
 • dbají na osobní hygienu
 • před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí na vyhrazené místo
 • v prostorách jídelny je zajištěn  pedagogický  dohled  pověřenou  osobou, na kterou se mohou v případě potřeby žáci obrátit (rozbití nádobí, kluzká podlaha) a která neprodleně zajistí úklid
 • nahlásit ztrátu čipu, aby bylo možné zamezit odebrání obědu neoprávněnou osobou

 

2.3 Povinnosti zákonných zástupců

 • v případě nového strávníka je povinnost vyplnit přihlášku ke stravování
 • informovat  o  změně  zdravotní  způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.
 • včas zajistit úhradu stravného

 

2.4 Mimořádné opatření

 • vstup do jídelny, šatny, chodby jsou monitorovány
 • noví strávnici jsou s vnitřním řádem ZŠS seznámeni na jidelnazizkova.cz
 • s úpravou Vnitřního řádu ZŠS jsou seznámeni všichni strávníci na jideInazizkova.cz
 • nárok na dotovany oběd po dobu nařízené karantény je možný při naplnění podmínek § 184a školského zákona

 

Příloha: přihláška ke stravování 2023/2024.pdf

Vytvořila: Jiřina Krajdlová, ředitelka zařízeni školního stravování
Vnitřní řád ZŠS upraven dne: 2023-08-30

Vnitřní řád zařízení školního stravování 2023/2024.pdf

Back To Top